phone number

پل ارتباطی ما :

+98 21 88566508

email

پست الکترونیکی :

info@tehrandoor.ir

درب پارکینگی جک دار

,سازه این گونه دربها می تواند به صورت پروانه ای (لولایی) – کشویی و یا زیر سقفی طراحی و نصب گردد که اکثر دربهای پارکینگ منازل به صورت لولایی می باشد که شخص می تواند بدون آنکه از اتومبیل خود پیاده شود با فشردن یک کلید بر روی ریموت قبل از نزدیک شدن به منزل خود درب پارکینگ را به صورت کامل باز نماید و پس از داخل شدن به منزل نیز با فشردن یک کلید بر روی ریموت درب را به صورت کامل بسته و یا قفل نماید.

مشاهده جزئیات

بازوی اتوماتیک

,توضیحات در این قسمت قرار می گیرد توضیحات در این قسمت قرار می گیرد توضیحات در این قسمت قرار می گیرد توضیحات در این قسمت قرار می گیرد

مشاهده جزئیات